حمایت مالی از سایت

سایت‌ها به منظور تأمین هزینه‌ها و گسترش دامنه فعالیت‌های خود، به راهکارهای مختلفی رو می آورند که یکی از آنها حمایت مالی بازدیدکنندگان است.

در این شیوه، افرادی که به طور رایگان از خدمات و فعالیت‌های سایت بهره‌مند می‌شوند، می‌توانند به منظور مشارکت در فعالیت‌ها و ادراک حس خوشایند سهیم بودن در خروجی‌های آن، بر اساس توانمندی مالی خود، به حمایت از سایت بپردازند. به این شکل، در عین حال که این افراد می توانند خود را از گردانندگان سایت دانسته و سهمی در ارائه خدمات به کلیه مخاطبان داشته باشند، در جهت تأمین هزینه‌ها و امکانات بیشتر و گسترش و توسعه خدمات نیز گام مؤثری بردارند.

تومان